ΝΗΣΤΕΙΑ - Fasten

H νηστεία μαζί μέ τήν προσευχή καί τήν ελεημοσύνη βοηθούν τόν Χριστιανό καί ψυχικά αλλά καί σωματικά. Ο Χριστός μας νήστευσε. Οι Προφητες, οι Απόστολοι καί ολοι οἱ Αγιοι νήστευαν. Κάθε Χριστιανός πρέπει νά νηστεύει.


ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΗΣΤΕΥΟΥΜΕ;

1. Κάθε Τετάρτη καί Παρασκευή. Κανονικά ουτε λάδι, εκτός καί αν υπάρχῃ κάποια εορτή οπότε καταλύουμε.

2. Τήν Μ. Σαρακοστή. Από Καθαρά Δευτέρα μέχρι Μ.Σάββατο. Τήν Καθαρά Εβδομάδα καί τήν Μεγάλη Εβδομάδα νηστεύουμε καί τό λάδι. Τήν εορτή του Ευαγγελισμου της Θεοτόκου 25 Μαρτίου καταλύεται τό ψάρι. Επίσης καί τήν Κυριακή των Βαΐων.

3. Τό Σαρανταήμερο τῶν Χριστουγέννων. Από 15 Νοεμβρίου μέχρι τίς 24 Δεκεμβρίου. Στήν νηστεία αυτή καταλύεται τό ψάρι εκτός από Τετάρτη καί Παρασκευή. Όχι όμως από τίς 17 – 24 Δεκεμβρίου.

4. Τήν περίοδο της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Δεκαπενταύγουστος) 1-14 Αυγούστου. Στίς 6 Αὐγ. καταλύεται τό ψάρι λόγω της Δεσποτικής Εορτής της Μεταμορφώσεως.

5. Τήν περίοδο της εορτής των αγίων Αποστόλων. Από Δευτέρα μετά τήν Κυριακή των αγίων Πάντων, μέχρι καί 28 Ιουνίου. Καί στήν νηστεία αυτή καταλύεται τό ψάρι εκτός από Τετάρτη καί Παρασκευή.

6. Τήν παραμονή των Θεοφανείων (5 Ἰανουαρίου), τήν εορτή της Υψώσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου) καί τήν εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (29 Αὐγούστου). Τίς ημέρες αυτές νηστεύουμε τό λάδι εκτός καί μόνο αν συμπέσει νά ειναι Σάββατο ή Κυριακή, οπότε γίνεται κατάλυση ελαίου.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΝΗΣΤΕΥΟΥΜΕ;

Δέν νηστεύουμε:

1. Κατά τό άγιο Δωδεκαήμερο. Δηλαδή από τήν ημέρα τῶν Χριστουγέννων 25 Δεκεμβρίου μέχρι καί στίς 4 Iανουαρίου.

2. Τήν Εβδομάδα της Διακαινησίμου (Λαμπροβδομάδα), από τήν Κυριακή του Πάσχα μέχρι τήν Κυριακή του Θωμά.

3. Τήν Εβδομάδα της Πεντηκοστής, από τήν Κυριακή της Πεντηκοστής μέχρι τήν Κυριακή των αγίων Πάντων. Κατά τίς μεγάλες καί χαρούμενες αυτές ημέρες καταλύομε σέ όλα, ακόμα καί τίς Τετάρτες καί Παρασκευές. Επίσης τήν πρώτη εβδομάδα του Τριωδίου, από Κυριακή του Τελώνου καί Φαρισαίου μέχρι Κυριακή του Ασώτου γίνεται κατάλυση σέ όλα ακόμη καί Τετάρτη καί Παρασκευή.

4. Από τήν Κυριακή της Απόκρεω μέχρι τήν Κυριακή της Τυρινης γίνεται κατάλυση σέ όλα εκτός από τό κρέας (λευκή νηστεία).

5. Κατά τήν απόδοση της Εορτής του Πάσχα (40 ἡμέρες μετά) καί τήν Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής καταλύεται ψάρι.

6. Στίς θεομητορικές Εορτές (Εορτές της Παναγίας) καί στίς Εορτές του Τ. Προδρόμου, αν συμπέσει νά είναι Τετάρτη ή Παρασκευή γίνεται κατάλυση ιχθύος (ψαριοῦ). Εξαιρεῖται ἡ 29 Αυγούστου κατά τήν οποία νηστεύουμε τό λάδι εκτός καί μόνο αν συμπέσει νά είναι Σάββατο ή Κυριακή οπότε καταλύεται τό λάδι.

7. Καμιά Κυριακή καί κανένα Σάββατο δέν νηστεύουμε ἀπό λάδι ἐκτός ἀπό τό Μ. Σάββατο.
Fasten

Fasten, mit dem Gebet und der Liebe begleitet, helfen die Christen, sowohl geistig als auch körperlich. Unser Christus fastete. Die Propheten, Apostel und alle Heiligen fasteten. Jeder Christ sollte fasten.


WANN FASTEN WIR?

1. Jeden Mittwoch und Freitag. Normalerweise fasten wir das Öl, es sei denn, ein wichtiges Fest hat Vorrang.

2. Die Große Fastenzeit. Vom Rosenmontag bis Samstag in der Karwoche. In den ersten Wochen der Fastenzeit (Saubere Woche) und die Große Woche, fasten wir das Öl. Am Tag der Feier der Verkündigung der Gottesgebärerin am 25. März ist Fisch gestattet. Das Gleiche am Palmsonntag.

3. Die vierzig Tage der Fastenzeit vor Weihnachten. Vom 15. November bis 24. Dezember. Während der Fastenzeit ist Fisch erlaubt außer Mittwoch und Freitag und vom 17. bis 24. Dezember.

4. Im Zeitraum des Festes der Entschlafung Mariens (Dekapentavgoustos) 1.-14. August. Am 6. August ist Fisch erlaubt wegen der Feier der Verklärung Christi.

5. Im Zeitraum vor der Feier der heiligen Apostel. Von Montag nach dem Sonntag aller Heiligen bis zum 28. Juni. Auch während dieser Fastenzeit Fisch ist ausser am Mittwoch und Freitag erlaubt.

6. Am Tag vor Theophanie (5. Januar), am Fest der Kreuzerhöhung (14. September) und am Fest der Enthauptung des Heiligen Johannes des Täufers (29. August). An diesen Tagen fasten wir das Öl, es sei denn es fällt am Samstag oder Sonntag und wir essen Öl.